Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

התקנת דיסק קשיח של המדפסת

  הערה:  מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

 1. גש ללוח הבקר.

  לקבלת מידע נוסף, ראה גישה ללוח המערכת..

 2. הוצא את הדיסק הקשיח של המדפסת מהאריזה.

 3. אתר את המחבר המתאים על,תושבת לוח הבקר.

  הערה:  אם מותקן כעת ISP, יש להתקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה- ISP.

   כדי התקין את הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך ה- ISP:

  1. הסר את הברגים שמחוברים לזווית ההרכבה של דיסק הקשיח של המדפסת, ולאחר מכן הסר את הזווית.

  2. יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים ב- ISP, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת כלפי מטה עד שהבליטות יהיו במקומן.

   אזהרת התקנה:  אחוז רק בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים. אל תלחץ ואל תיגע במרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. לחיצה או נגיעה עלולים לגרום לנזק.

  3. הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע ב- ISP.

   הערה:  השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

 4. יישר את הבליטות בדיסק הקשיח של המדפסת עם החורים בתושבת לוח הבקר, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה את הדיסק הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.

  אזהרת התקנה:  אחוז רק בקצוות של מרכב לוח המעגלים המודפסים. אל תלחץ ואל תיגע במרכזו של הדיסק הקשיח של המדפסת. לחיצה או נגיעה עלולים לגרום לנזק.

  הערה:  ודא שהכבלים מוכנסים בצורה מסודרת מתחת לדיסק הקשיח של המדפסת.

 5. הכנס את תקע כבל הממשק של הדיסק הקשיח של המדפסת לתוך השקע בלוח הבקר.

  הערה:  השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top