Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שינוי רזולוציית הפקס

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Fax (פקס) >  הזן את מספר הפקס > Options (אפשרויות)

 4. באזור Resolution (רזולוציה), גע בחצים כדי לבחור את הרזולוציה הרצויה.

  הערה:  בחר את הרזולוציה מבין Standard (סטנדרטית) (המהירה ביותר) עד Ultra Fine (הטובה ביותר) (האיכות הטובה ביותר במהירות מואטת).

 5. גע ב- Fax it (שלח פקס).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top