Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת פקס באמצעות קו מנוי דיגיטלי

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

קו מנוי דיגיטלי (DSL) מפצל את קו הטלפון הרגיל לשני ערוצים: קול ואינטרנט. אותות טלפון ופקס עוברים דרך ערוץ השמע ואותות אינטרנט עוברים דרך הערוץ האחר.

כדי למזער הפרעות בין שני ערוצים, בקש מסנן DSL מספק ה-DSL שלך.

  1. חבר את יציאת הקו של מסנן ה-DSL לשקע בקיר.

  2. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  3. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת הטלפון במסנן ה-DSL.

הערה:  כדי לחבר טלפון למדפסת, הסר כל תקע מתאם מותקן מיציאת הטלפון של המדפסת ולאחר מכן חבר את הטלפון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top