Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת מגביל המומנט של מזין המסמכים האוטומטי

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת D.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 3. הסר את מכסה גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. הסר את גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק וביצועים ירודים של המדפסת, טפל בחלק זה בידיים נקיות.

 5. הסר את מגביל המומנט של מזין המסמכים האוטומטי.

 6. הוצא את מגביל המומנט החדש של מזין המסמכים האוטומטי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק וביצועים ירודים של המדפסת, טפל בחלק זה בידיים נקיות.

 7. הכנס את מגביל המומנט החדש של מזין המסמכים האוטומטי.

 8. חבר את גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 9. חבר את מכסה גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי, עד שייכנס למקומו בנקישה.

 10. סגור את הדלת.

 11. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top