Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת D.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 3. הסר את מכסה גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. הסר את גלגלת ההפרדה המשומשת של מזין המסמכים האוטומטי.

 5. הוצא את גלגלת ההפרדה החדשה של מזין המסמכים האוטומטי מאריזתה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק וביצועים ירודים של המדפסת, טפל בחלק זה בידיים נקיות.

 6. הכנס את גלגלת ההפרדה החדשה של מזין המסמכים האוטומטי עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 7. חבר את מכסה גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי, עד שייכנס למקומו בנקישה.

 8. סגור את הדלת.

 9. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top