Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת יחידת ההדמיה

 1. פתח את דלת A.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה המשומשת.

 4. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ונער אותה כדי לפזר את הטונר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 5. הסר את חומר האריזה.

 6. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

 7. הכנס את מחסנית הטונר.

 8. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top