Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת גלגלת ההעברה

 1. פתח את דלת A.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה.

 4. הסר את גלגלת ההעברה המשומשת.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 5. הוצא את גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

 6. הכנס את גלגלת ההעברה החדשה עד שהיא נכנסת למקומה בנקישה.

 7. הכנס את יחידת ההדמיה.

 8. הכנס את מחסנית הטונר.

 9. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top