Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. באמצעות מברג שטוח, פתח את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 3. הוצא את ערכת יציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מאריזתה.

  1

  ISP

  2

  תושבת הרכבה

  3

  בורגי כנף

 4. במידת הצורך הוצא את הכונן הקשיח של המדפסת.

 5. הכנס את התושבת ללוח עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 6. הצמדת ה-ISP לתושבת

 7. במידת הצורך הצמד את הדיסק הקשיח ל-ISP.

  1. הסר את תושבת הכונן הקשיח.

  2. חבר את הכונן הקשיח ל-ISP

   אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

 8. סגור את מכסה הגישה.

 9. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top