Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

טעינת מגש של 2,100 גיליונות

זהירות—סכנת נפילה:  טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.

 1. משוך את המגש החוצה.

 2. כוונן את המובילים.

   טעינת נייר בגודל A5

  1. משוך מעלה את מוביל הרוחב והסט אותו למיקום של A5.

  2. לחץ והחלק את מוביל האורך למיקום של A5, עד שייכנס למקומו בנקישה.

  3. הסר את מוביל האורך A5 מהתושבת שלו.

  4. הכנס את המוביל לחריץ המיועד לו ואז לחץ עד שיינעל למקומו בנקישה.

   טעינת נייר בגודל A4‏, letter‏, legal‏, oficio ו-folio

  1. משוך למעלה והחלק את מוביל הרוחב למיקום הנכון עבור גודל הנייר הנטען.

  2. אם המוביל באורך A5 עדיין מחובר, הוצא אותו. אם המוביל אינו מחובר, המשך אל step 4.

  3. שים את המוביל באורך A5 בתושבת שלו.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

  • טען נייר מכתבים מתאים, בהתאם לקיומה או אי-קיומה של יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • בעת טעינת נייר מחורר, ודא שהחורים בצד הארוך של הנייר מיושרים ביחס לצד הימני של מגש הנייר.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית
 5. הכנס את המגש.

  הערה:  לחץ על ערימת הנייר כלפי מטה בעת הכנסת המגש.

 6. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top