Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת מגש של 2,100 גיליונות

  זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

  זהירות—סכנת נפילה:  התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את המגש מהאריזה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

  הערה:  אם מגשים אופציונליים מותקנים כבר, שחרר את נעילתם למדפסת לפני הרמת המדפסת. אל תנסה להרים את המדפסת והמגשים בו-זמנית.

 4. התקן את המגש בבסיס בעל הגלגלים.

  הערה:  ודא שגלגלי הבסיס נעולים.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אם משקל המגש עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירו ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

 5. ישר את המדפסת בקו אחד עם המגש ואז הנמך את המדפסת עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

 6. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

 7. הדלק את המדפסת.

הוסף את המגש במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top