Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

החלפת גלגלת האיסוף במזין הרב תכליתי

  1. פתח את המזין הרב תכליתי.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

  2. הסר את גלגלת האיסוף המשומשת.

  3. הוצא את גלגלת האיסוף החדשה מאריזתה.

  4. התקן את גלגלת האיסוף החדשה.

  5. סגור את המזין הרב תכליתי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top