Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

ניקוי גלגלת האיסוף במזין הרב תכליתי

  1. כבה את המדפסת.

  2. פתח את המזין הרב תכליתי.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

  3. הסר את גלגל האיסוף.

  4. הספג מטלית רכה ונטולת סיבים באלכוהול, ונקה את גלגלת האיסוף.

  5. הכנס את גלגלת האיסוף.

  6. סגור את המזין הרב תכליתי.

  7. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top