Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

תמונה או טקסט משוננים בעת סריקה ממזין המסמכים האוטומטי

פעולהכןלא

שלב 1

  1. טען 50 גיליונות נייר רגיל ונקי במזין המסמכים האוטומטי.

    הערה:  הנייר הרגיל עוזר לנקות או להרחיק אבק וחומרים אחרים שמצפים את גלגלות ההזנה של מזין המסמכים האוטומטי.

  2. בלוח הבקרה, לחץ על .

  3. טען מסמך מקור במזין המסמכים האוטומטי.

  4. סרוק את המסמך.

האם בפלט נראים תמונות או טקסטים משוננים?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top