Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Настройване на функцията за факс чрез използване на аналогов факс

Забележки:

 • Тази функция е налична само за някои модели принтери.
 • Някои начини за свързване са приложими само в някои държави или региони.
 • Ако функцията за факс е активирана и не е напълно настроена, тогава индикаторната светлина може да мига в червено.
 • Ако не разполагате с TCP/IP среда, тогава използвайте контролния панел за настройка на факса.

Предупреждение – потенциални щети:  За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте кабелите или принтера в показаните зони по време на активно изпращане или получаване на факс.

  Използване на менюто Settings (Настройки) в принтера

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > General Fax Settings (Общи настройки на факса).

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 2. Конфигурирайте настройките.

  Използване на Embedded Web Server

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > General Fax Settings (Общи настройки на факса).

 3. Конфигурирайте настройките.

 4. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top