Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Настройване на функцията за факс чрез факс сървър

Забележки:

 • Тази функция Ви позволява да изпращате факс съобщения до доставчик на факс услуги, който поддържа получаване на имейли.
 • Тази функция поддържа само изходящи факс съобщения. За поддържане на получаването на факс се уверете, че имате базиран на устройство факс, като например аналогов факс, etherFAX или факс по IP (FoIP), конфигуриран във Вашия принтер.
 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Fax (Факс).

 3. От менюто Fax Mode (Режим факс) изберете Fax Server (Факс сървър), след което кликнете върху Save (Запазване).

 4. Кликнете върху Fax Server Setup (Конфигуриране на факс сървър).

 5. В полето To Format (До формат) въведете [#]@myfax.com, където [#] е факс номерът, а myfax.com е домейнът на доставчика на факс.

  Забележки:

  • Ако е необходимо, конфигурирайте полетата Reply Address (Адрес за отговор), Subject (Тема) или Message (Съобщение).
  • За да позволите на принтера да получава факс съобщения, разрешете настройката за базирано на устройство получаване на факс. Уверете се, че сте конфигурирали базиран на устройство факс.
 6. Кликнете върху Save (Записване).

 7. Кликнете върху Fax Server E‑mail Settings (Имейл настройки на факс сървър), след което направете едно от следните неща:

  • Разрешете Use E‑mail SMTP Server (Използване на SMTP сървър на имейл).
  • Забележка:  Ако SMTP настройките за на имейл не са конфигурирани, тогава вижте Конфигуриране на SMTP настройките за имейл.

  • Конфигурирайте SMTP настройките. За повече информация се свържете с Вашия доставчик на имейл услуги.
 8. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top