Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שיגור פקס בשעה מתוזמנת

 1. טען מסמך מקור עם הפנים כלפי מעלה מגש ה- ADF כאשר הקצה הקצר תחילה, או עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במגש ה- ADF גלויות, תצלומים, פריטים קטנים שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית מחוון ה- ADF נדלקת כאשר הנייר נטען כהלכה.
 2. אם את טוען מסמך המגש ה- ADF, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  פקס >  הזן את מספר הפקס > שיגור מושהה

  הערה:  אם "מצב פקס" מוגדר לשרת פקס, הלחצן "שיגור מושהה" לא יופיע. פקסים הממתינים לשיגור מפורטים ב"תור פקס".

 4. ציין את השעה שבה הפקס ישוגר ולאחר מכן גע ב- .

  השעה גדלה או קטנה בפסיעות של 30 דקות.

 5. גע ב- שגר פקס.

  הערה:  המסמך נסרק ומשוגר במועד המתוזמן.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top