Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת פקס באמצעות קו טלפון רגיל

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

הגדרה 1: המדפסת מחוברת לקו פקס ייעודי

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

 • ניתן להגדיר את המדפסת לקבלת הפקסים אוטומטית (מענה אוטומטי מופעל) או ידנית (מענה אוטומטי מכובה).
 • אם ברצונך לקבל פקסים אוטומטית, הגדר מענה של המדפסת לאחר מספר נבחר של צלצולים.

הגדרה 2: המדפסת חולקת את הקו עם משיבון

הערה:  אם אתה רשום לשירות צלצול מובחן, ודא שאתה מגדיר את דפוס הצלצול הנכון עבור המדפסת. אם לא תעשה זאת, המדפסת לא תקבל את הפקסים גם אם הגדרת אותה לקבלת פקסים אוטומטית.

מחוברת לאותו שקע טלפון בקיר

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

 3. חבר את המשיבון ליציאת הטלפון של המדפסת.

מחוברת לשקעי טלפון נפרדים בקיר

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

 • אם יש לך רק מספר טלפון אחד בקו, הגדר את המדפסת לקבלת הודעות פקס באופן אוטומטי.
 • הגדר את המדפסת לענות לשיחות שני צלצולים אחרי המשיבון. לדוגמה, אם תגדיר את המשיבון למענה לשיחות לאחר ארבעה צלצולים, הגדר את המדפסת למענה לשיחות לאחר שישה צלצולים.

הגדרה 3: המדפסת חולקת את הקו עם טלפון המנוי לשירות תא קולי

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

 3. חבר את הטלפון ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערות:

 • הגדרה זו פועלת באופן המיטבי כאשר אתה משתמש בתא קולי לעתים קרובות יותר מבפקס, וכאשר אתה מנוי על שירות צלצול מובחן.
 • אם תענה לטלפון ותשמע צלילי פקס, הקש *9* או את קוד המענה ידני בטלפון כדי לקבל את הפקס.
 • ניתן גם להגדיר את המדפסת לקבלת פקסים אוטומטית, אולם עליך לכבות את שירות התא הקולי כשאתה מצפה לפקס.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top