Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שיגור פקס באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, גע ב-Fax (פקס).

 4. הזן מספר פקס או קיצור.

  הערה:  להוספת נמענים, גע באפשרות Next Number (המספר הבא), ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון או מספר הקיצור של הנמען, או חפש בספר הכתובות.

 5. גע ב- Fax it (שלח פקס).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top