Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

הגדרת פקס באמצעות חיבור מודם כבלים

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

הגדרה 1: המדפסת מחוברת ישירות למודם כבלים

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאה המסומנת Phone Line 1 (קו טלפון 1) או Phone Port (יציאת טלפון) במודם הכבלים.

  3. חבר את הטלפון האנלוגי שברשותך ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערה:  כדי לבדוק אם יציאת הטלפון במודם הכבלים פעילה, חבר טלפון אנלוגי ואז האזן לצליל החיוג.

הגדרה 2: המדפסת מחוברת לשקע בקיר; מודם כבלים מחובר במקום אחר

  1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

  2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

  3. חבר את הטלפון האנלוגי שברשותך ליציאת הטלפון של המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top