Skip to Content Information Center
Lexmark MX611

Lexmark MX611

שליחת פקס בעזרת פנקס הכתובות

פנקס הכתובות מאפשר לחפש סימניות ושרתי מדריך כתובות. לקבלת מידע נוסף על אפשור תכונת פנקס הכתובות, צור קשר עם איש התמיכה במערכת.

 1. טען מסמך מקור עם הפניםכלפי מעלה והקצה הצר נכנס ראשון לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.

  הערות:

  • אל תטען במזין המסמכים האוטומטי גלויות, תצלומים, פריטים קטנים, שקפים, נייר צילום או מדיה דקה (דוגמת גזירים מכתבי-עת). הנח פריטים אלה על משטח הזכוכית של הסורק.
  • נורית החיווי של מזין המסמכים האוטומטי נדלקת כאשר הנייר טעון כנדרש.
 2. אם את טוען מסמך במזין המסמכים האוטומטי, התאם את מכווני הנייר.

 3. במסך הבית, נווט אל:

  Fax (פקס) >  >  הזן את שם הנמען > Search (חפש)

  הערה:  ניתן לחפש שם אחד בלבד בכל פעם.

 4. גע בשם הנמען, לאחר מכן גע ב- Fax It (שלח פקס).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top