Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר במזין הרב-תכליתי

  1. הסר את הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

  2. הוצא את הנייר התקוע.

    הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

  3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

  4. טען נייר מחדש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top