Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. פתח את המזין הרב תכליתי.

 2. כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  • טען נייר מכתבים מתאים, בהתאם לקיומה או אי-קיומה של יחידת גימור סיכות אופציונלית.
  • ללא יחידת גימור סיכות אופציונליתעם יחידת גימור סיכות אופציונלית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה חד-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

   הדפסה דו-צדדית

  • בעת טעינת נייר מחורר, ודא שהחורים בצד הארוך של הנייר מיושרים ביחס לצד הימני של מכוון הנייר.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית
  • טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מטה וכנגד הצד הימני של מכוון הנייר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

 5. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top